[Loading]

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SAY YEAH MOTION MEDIA

Onze Algemene Voorwaarden zijn op al onze overeenkomsten van toepassing.

 

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever; de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die de opdracht geeft. Opdrachtnemer: Say Yeah Motion Media.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is 2.3 De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt 2.4 Mocht enige bepaling van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden nietig zijn of werkzaamheden, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

aangegeven. uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van de offerte van de
3.2 Alle diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en Opdrachtgever, aangeboden door de Opdrachtnemer. vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 

 

 

 

 


Artikel 4. Uitvoering opdracht

Opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden in euro’s middels overmaking op een door
5.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en overminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 29.06.2010

5.3 Alle in het kader van de nakoming van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) door Opdrachtnemer te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het, met inbegrip van in lid 2 van dit artikel genoemde rente, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vers chuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00.

 

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking, is Opdrachtnemer 6.2 Behoudens met toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie verplicht tot geheimhouding tegenover derden. die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.